RODO Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

	w trosce o Państwa dane osobowe oraz w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Informujemy, że:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w naszym gospodarstwie jest: Gospodarstwo Kwiejce Karpniki Aleksandra Ratajczak Kwiejce 35 64-733 Drawsko. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gospodarstwa Kwiejce Karpniki Aleksandra Ratajczak Kwiejce 35 64-733 Drawsko, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Aleksandrą Ratajczak za pomocą adresu email: [email protected] lub telefonicznie +48(605)076526.
  2. Dane osobowe w postaci nazwiska, imienia i danych kontaktowych, PESEL i numer dowodu osobistego lub paszportu lub prawa jazdy (tylko jeśli umowa dojdzie do skutku – w trakcie meldunku) przetwarzane są w celu realizacji usług agroturystycznych jak również w celu realizacji zadań, wynikających z zawartych umów. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje również wypełnianie przez nas jako Administratora i Usługodawcy obowiązków prawnych względem organów publicznych.
  3. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wykonania usługi oraz realizacji zadań wynikających z konkretnej umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie ww. zadań.
  4. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług agroturystycznych oraz związanych z innymi umowami zawartymi będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  6. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Administrator Państwa danych dokłada wszelkich starań w celu ich ochrony.
  8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gospodarstwie Kwiejce Karpniki Aleksandra Ratajczak Kwiejce 35 64-733 Drawsko Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.