RODO Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

	w trosce o Państwa dane osobowe oraz w związku z realizacją wymogów 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 
informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych 
oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych 
w naszym gospodarstwie jest: 
Gospodarstwo Kwiejce Karpniki  Aleksandra Ratajczak Kwiejce 35 64-733 Drawsko. 
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gospodarstwa Kwiejce Karpniki, 
a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Aleksandrą Ratajczak za pomocą 
adresu email: [email protected] lub telefonicznie +48(605)076526.
2. Dane osobowe w postaci nazwiska, imienia i danych kontaktowych, PESEL 
i numer dowodu osobistego lub paszportu lub prawa jazdy 
(tylko jeśli umowa dojdzie do skutku – w trakcie meldunku) przetwarzane są 
w celu realizacji usług agroturystycznych jak również w celu realizacji zadań, 
wynikających z zawartych umów.
 Przetwarzanie danych osobowych obejmuje również wypełnianie przez nas 
jako Administratora i Usługodawcy obowiązków prawnych 
względem organów publicznych.
3. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wykonania usługi 
oraz realizacji zadań wynikających z konkretnej umowy. 
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie ww. zadań.
4. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług agroturystycznych 
oraz związanych z innymi umowami zawartymi będą przetwarzane 
przez okres określony w przepisach prawa.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu,  
żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 
w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane 
   lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 
  która jest podstawą przetwarzania danych 
  i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
6. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator Państwa danych dokłada wszelkich starań w celu ich ochrony.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu 
w Gospodarstwie Kwiejce Karpniki Aleksandra Ratajczak Kwiejce 35 64-733 Drawsko 
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.